ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1. Bedrijfsgegevens

VR-Stream BV
Kloosterstraat 52

9910 Aalter

Ondernemingsnummer:
0765.673.359
E-mail: hello@vr-stream.be
(Hierna: “
VR-Stream”)

Artikel 2. Definities

2.1 In deze algemene voorwaarden hebben de volgende begrippen de hiernavolgende betekenis:

– “Algemene Voorwaarden”: deze algemene voorwaarden, dewelke van toepassing zijn op elk aanbod of offerte uitgaande van VR-Stream, elke aanvaarding door de Klant van een aanbod en in het algemeen elke Overeenkomst die tot stand komt tussen VR-Stream en de Klant.  

– “Bijzondere voorwaarden”: eventuele specifieke voorwaarden die de Overeenkomst nader omschrijven tussen de Klant en VR-Stream en die prevaleren op de Algemene Voorwaarden.

– “Overeenkomst”: deze Algemene Voorwaarden zoals zij aanvaard zijn door beide partijen, alsook eventuele Bijzondere Voorwaarden.

– “Diensten”: alle diensten die door VR-Stream worden geleverd in het kader van een Overeenkomst.

– “Materialen”: alle materialen die door VR-Stream worden bediend, verhuurd, ter beschikking gesteld of geïnstalleerd bij de Klant in het kader van een Overeenkomst, ongeacht of deze de eigendom zijn van VR-Stream, van de Klant, of van een derde.

– “Klant”: de (toekomstige) contractspartij van VR-Stream aan wie een aanbod wordt gedaan en/of met wie een Overeenkomst tot stand komt alsook eventueel met de Klant verbonden ondernemingen. Onder “Klant” wordt eveneens begrepen, haar werknemers en zelfstandige medewerkers.

Artikel 3. Totstandkoming van de overeenkomst en wijzigingen

3.1 Iedere offerte van VR-Stream is vrijblijvend tot op het ogenblik van de aanvaarding door de Klant. Door aanvaarding van een offerte (bv. via ondertekening, bevestiging per e-mail of tekstbericht), komt de Overeenkomst rechtsgeldig tot stand.

3.2 Zelfs indien er geen voorafgaande schriftelijke offerte is (bv. wegens een loutere mondelinge afspraak), dan blijkt het bestaan van een Overeenkomst uit de uitvoering ervan. In dat geval aanvaardt de Klant dat de gebruikelijke dagprijzen van VR-Stream toepasselijk zijn zoals ze op de factuur blijken of zoals ze in voorgaande opdrachten met de Klant werden toegepast. Tevens aanvaardt de Klant in dat geval de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.

3.3 Aanvaarding van de Algemene Voorwaarden impliceert dat de Klant volledig verzaakt aan de toepassing van zijn eigen algemene voorwaarden.

3.4 Wijzigingen aan de Overeenkomst worden steeds schriftelijk gevraagd en bevestigd en indien dit meerkosten of meerwerken veroorzaakt, mogen deze door VR-Stream in rekening gebracht worden.

Artikel 4. Huren van Materialen

4.1 De Materialen worden verhuurd voor één gehele periode zoals beschreven in de Bijzondere Voorwaarden. De huurperiode bedraag in elk geval minimaal 1 dag ofwel 24 uur.

4.2 Indien de Klant de reservatie van Materialen geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij niettemin gehouden tot betaling van 50% van de overeengekomen prijs voor de geannuleerde Materialen. Indien deze annulering plaatsvindt binnen de 2 kalenderdagen voor de huuraanvang, is de Klant 100% van de overeengekomen vergoeding verschuldigd voor de betrokken Materialen. Indien de Materialen bovendien door VR-Stream zelf werden ontleend aan een derde partij, dan zijn eventuele contractuele sancties ten aanzien van deze derde partij voor rekening van de Klant.

4.3 De Klant begrijpt dat alle Materialen die door VR-Stream worden ter beschikking gesteld, de volledige eigendom van VR-Stream blijven dan wel van de partij van wie VR-Stream zelf de Materialen huurt.

4.4 VR-Stream levert alle redelijke inspanningen, zonder ter zake enig resultaat of garantie te beloven:

– om de Materialen ter beschikking te stellen op de datum en het tijdstip waarbij de huurperiode ingaat;

– dat de Materialen voldoen aan de Overeenkomst, de in de offerte vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften

4.5 De Klant is zelf verantwoordelijk te onderzoeken of de keuze van de Materialen aangepast is voor het gebruik in de omstandigheden die hij voor ogen heeft. VR-Stream levert ter zake geen enkele garantie, zelfs niet wanneer de Klant advies heeft gevraagd en verkregen van VR-Stream daaromtrent.

4.6 De Klant dient de Materialen zelf af te halen in de magazijnen van VR-Stream op het overeengekomen tijdstip van de aanvang van de huurperiode. Indien de Klant zich niet tijdig aanbiedt, is VR-Stream geenszins gehouden om de Materialen beschikbaar te houden voor de Klant, zonder dat dit afbreuk doet aan het verschuldigd zijn van de volledige huurprijs door de Klant.

4.7 De Klant dient het Materiaal onmiddellijk te controleren bij afhaling. De Klant kan verzoeken aan VR-Stream om het Materiaal in de magazijnen van VR-Stream te testen in de mate dit nodig is de werking ervan te controleren. Zodra de Klant de magazijnen heeft verlaten met de Materialen, wordt hij geacht de Materialen te hebben aanvaard in de staat waarin ze zich bevinden, met inbegrip van en zonder vrijwaring door VR-Stream voor eventuele zichtbare en verborgen gebreken.

4.8 De Klant dient de verpakking te gebruiken die door VR-Stream beschikbaar gesteld wordt. De Klant mag geenszins de Materialen transporteren zonder deze verpakking of in andere verpakking.

4.9 De Klant is zelf verantwoordelijk voor de goede installatie van de Materialen en het doen functioneren ervan voor het door de Klant beoogde doel.

4.10 Indien medewerkers van VR-Stream bijkomende Diensten uitvoeren ter plaatse, is hun takenpakket strikt beperkt tot wat in de Bijzondere Voorwaarden is opgenomen, en bij gebreke aan omschreven takenpakket, zijn deze Diensten in ieder geval beperkt tot prestaties die betrekking hebben op de verhuur van Materialen. Een regelmatige gratis drankvoorziening voor de ter plaatse gezonden medewerkers is in de Overeenkomst begrepen, alsook een lichte maaltijd indien de opdracht langer dan 4 uur duurt.

4.11 Mochten er zich toch storingen voordoen in of aan de Materialen, dan dient de Klant dit onmiddellijk te melden aan VR-Stream, die de nodige inspanningen zal doen om het probleem binnen een redelijke termijn op te lossen. Het is de Klant verboden om zelf te proberen om storingen te verhelpen of andere reparaties of manipulaties uit te voeren, tenzij anders overeengekomen. De Klant zal VR-Stream integraal vrijwaren voor alle schade ten gevolge van zelf ondernomen reparaties of manipulaties aan de Materialen.

4.12 De Klant garandeert dat hij alle maatregelen neemt om schade aan, vernieling, verlies of diefstal van de Materialen te vermijden, evenals om lichamelijke letsels te vermijden. VR-Stream aanvaardt hieromtrent geen enkele aansprakelijkheid. Zonder hiertoe beperkt te zijn, houdt dit onder meer het volgende in:

– De Klant garandeert dat de nodige elektriciteitsvoorzieningen aanwezig zijn en dat deze technisch volstaan voor de aansluiting van de Materialen.

– De Klant garandeert dat de site waar de Materialen worden geplaatst, voldoende structureel, technisch, veiligheidsmatig en organisatorisch is aangepast aan de aard van de Materialen.

– De Klant dient de Materialen te gebruiken en te bewaren conform de instructies en/of voorschriften van VR-Stream of van een derde partij die eigenaar is van Materialen, alsook conform eventuele gebruikshandleidingen, en in ieder geval met een mate van zorg die van een redelijke en voorzichtige onderneming als de Klant mag verwacht worden. Bovendien dient de Klant zijn werknemers of zelfstandige medewerkers op dezelfde wijze te instrueren.

– De Klant verbindt zich ertoe om lichamelijke letsels en schade aan, vernieling, vermissing en diefstal van Materialen, constructies en installaties die aanwezig zijn op de site adequaat te verzekeren tegen alle risico’s.

4.13 De Klant verbindt zich er bovendien toe om de regelgeving inzake geluidsnormen strikt na te leven. Ongeacht de gebruikte Materialen, verbindt de Klant zich tot de hoogste waakzaamheid hieromtrent. Indien in het kader van de Overeenkomst Diensten worden geleverd door een medewerker van VR-Stream op het event van de Klant waar de Materialen worden aangewend, wordt de medewerker gemachtigd om alle nodige stappen te ondernemen om terug in overeenstemming te komen met de geluidsnormen, zonder dat dit laatste enige verbintenis in hoofde van VR-Stream doet ontstaan. De Klant staat integraal in en zal VR-Stream integraal vrijwaren voor enig nadelig gevolg wegens het niet-respecteren van de geluidsnormen.

4.14 De Klant dient de Materialen, inclusief de verpakkingen, in dezelfde uitstekende staat terug te bezorgen zoals hij deze heeft verkregen. De terugbrenging gebeurt in de magazijnen van VR-Stream uiterlijk op de datum en het tijdstip waarop de huurperiode eindigt, tenzij anders overeengekomen. Van een stilzwijgende verlenging van de huurperiode kan geenszins sprake zijn. Bij gebreke aan tijdige teruggave, is de Klant automatisch en zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, een schadevergoeding verschuldigd gelijk aan de huurprijs per dag zoals in de Overeenkomst werd vermeld, vermeerderd met 50%. Dit geldt onverminderd het recht van VR-Stream om haar werkelijke en hogere schade te bewijzen en in te vorderen.

4.15 Indien de Materialen beschadigd blijken te zijn na hun teruggave, wordt de schade vermoed te zijn aangebracht tijdens de huurperiode door het foutieve of nalatige gebruik door de Klant, en zal de Klant VR-Stream integraal vrijwaren voor de herstel- en/of vervangingskosten.

Artikel 5. Diensten inzake videoproductie en livestreaming

5.1 Huidig artikel is van toepassing op Diensten inzake videoproductie en de organisatie van livestreaming.

5.2 VR-Stream levert alle redelijke inspanningen, zonder ter zake enig resultaat of garantie te beloven:

– om de overeengekomen Diensten te leveren conform de eventueel overeengekomen timings;

– dat de overeengekomen Diensten voldoen aan de Overeenkomst, de in de offerte vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften

5.3 VR-Stream verleent de Diensten “as is” en verbindt zich geenszins tot het behalen van bepaalde doelstellingen van de Klant, zoals maar niet beperkt tot, het behalen van een bepaald aantal views, een bepaalde winst- of omzetstijging, enzovoort.

5.4 De Klant begrijpt dat zijn medewerking essentieel is voor VR-Stream om het gewenste resultaat af te leveren. Daarom verbindt de Klant zich ertoe alle informatie, bestanden, gegevens, subjectieve voorkeuren, teksten, inloggegevens, en alle andere door VR-Stream aangegeven nodige informatie om de inhoud van de Diensten en de timing van oplevering(en) te kunnen bepalen, voorafgaand aan het sluiten van de Overeenkomst, aan te leveren. 

5.5 De Klant verbindt zich er bovendien toe binnen een redelijke termijn te antwoorden op alle vragen van VR-Stream, alsook om alle bijkomend gevraagde informatie of feedback stipt aan te leveren. VR-Stream is dan ook niet verantwoordelijk voor afwijkingen in de resultaten van bepaalde Diensten indien de Klant geen of inaccurate informatie of feedback heeft bezorgd, noch voor enige vertraging in de overeengekomen timings van de Diensten door het stilzitten van de Klant.

5.6 Ingeval van Diensten inzake livestreaming, erkent de Klant dat VR-Stream afhankelijk is van de goede werking van externe streamingplatformen. VR-Stream garandeert dan ook niet dat Diensten van livestreaming steeds ononderbroken en zonder fouten zullen zijn. Indien er zich enig probleem voordoet bij een dergelijke externe partij, zal VR-Stream niettemin alle redelijke inspanningen doen ten einde de livestream alsnog in goede orde te laten plaatsvinden, zonder ter zake enig resultaat of garantie te beloven.

Artikel 6. Herroepingsrecht

6.1 Indien de Klant in hoedanigheid van consument handelt, is hij gerechtigd om de Overeenkomst te herroepen gedurende een termijn van 14 dagen na het sluiten van de Overeenkomst.

6.2 Om het herroepingsrecht uit te oefenen, dient de klant een e-mail te sturen naar hello@vr-stream.be met vermelding van de referentie van de bestelling en/of de datum van de overeenkomst, alsook een ondubbelzinnige verklaring dat hij de Overeenkomst wil herroepen. De Klant kan eveneens het modelforumlier gebruiken en aan VR-Stream bezorgen per post of per e-mail: https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Forms/Formulier-herroeping.pdf.

6.3 De Klant verliest het herroepingsrecht van zodra de uitvoering van de Diensten met toestemming van de Klant volledig zijn uitgevoerd tijdens de herroepingstermijn. Wat de verhuur van Materialen betreft, wordt de Overeenkomst geacht te zijn uitgevoerd van zodra de Materialen door de Klant zijn opgehaald in het magazijn van VR-Stream. Wat het verlenen van Diensten inzake livestreaming betreft, wordt de Overeenkomst geacht volledig te zijn uitgevoerd nadat de livestream is afgelopen. Wat het verlenen van Diensten inzake videoproductie betreft, wordt de Overeenkomst geacht volledig te zijn uitgevoerd nadat het werk definitief is opgeleverd.

6.4 Indien het herroepingsrecht correct is uitgeoefend, zal VR-Stream de eventuele reeds betaalde bedragen binnen de 14 dagen na de datum van terugbrenging, terugstorten op het door VR-Stream gekende bankrekeningnummer. Indien bepaalde Diensten reeds (gedeeltelijk) werden uitgevoerd, blijven de vergoedingen voor deze reeds uitgevoerde Diensten evenwel integraal verschuldigd.

Artikel 7. Prijs en betaling

7.1 Alle prijzen vermeld in de offerte zijn exclusief btw, tenzij anders aangegeven.

7.2 De Klant verbindt zich ertoe om alle verschuldigde bedragen te betalen binnen de 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders vermeld op de factuur. Bij gebreke van betaling door de Klant binnen de voormelde termijnen:

– Is VR-Stream van rechtswege gerechtigd op een schadevergoeding van 10% van het verschuldigde bedrag (met een minimum van 150,00 EUR) alsook een conventionele verwijlintrest tegen de wettelijke interestvoet, die ten aanzien van ondernemingen wordt bepaald conform de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties.

– Is VR-Stream gerechtigd de (verdere) verlening van de Diensten op te schorten tot de datum van integrale betaling.

– Is VR-Stream gerechtigd het gebruiksrecht op de door haar ontwikkelde en beschikbaar gestelde werken op te schorten tot de datum van integrale betaling.

7.3 Laattijdige betaling van een factuur doet alle openstaande facturen vervallen, ook al is de vervaldatum van deze facturen nog niet verstreken.

7.4 Zonder afbreuk te doen aan artikel 4.7, dient de Klant indien hij niet akkoord is met de inhoud van een factuur, zijn bezwaren aan VR-Stream bezorgen via een gemotiveerde aangetekende brief, en dit binnen de 14 dagen volgend op de factuurdatum. Bij afwezigheid van tijdig protest worden de gefactureerde Diensten, alsook de facturen zelf, als definitief aanvaard beschouwd.

7.5 Als de contractuele relatie beëindigd is, kan VR-Stream schuldvergelijking toepassen tussen alle wederzijdse vaststaande vorderingen met de Klant, ongeacht het tijdstip waarop de betrokken schuldvorderingen opeisbaar zijn.

7.6 Als de Overeenkomst voor rekening van twee of meer natuurlijke of rechtspersonen wordt uitgevoerd, zijn deze personen ieder voor zich hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

Artikel 8. Intellectuele eigendom

8.1 Indien de werken die ontstaan ingevolge de Diensten op enigerlei manier aanleiding geven tot bescherming via een intellectueel eigendomsrecht, is VR-Stream de exclusieve titularis van deze intellectuele eigendomsrechten.

8.2 De Klant verkrijgt, na correcte betaling van de verschuldigde bedragen, het niet-exclusieve, niet-overdraagbare, niet-sublicentieerbare recht om de werken die het voorwerp zijn van de Diensten, te reproduceren, te distribueren, aan te passen, te verhuren, te vertalen en publiek mede te delen. De licentie geldt wereldwijd en voor de duur van het betrokken intellectueel eigendomsrecht.

8.3 De vergoeding in ruil voor deze licentie is, behoudens andersluidende overeenkomst, inbegrepen in de contractueel overeengekomen prestatievergoeding;

8.4 De Klant aanvaardt dat VR-Stream als auteur van de werken een recht op vaderschap geniet. De werken mogen dan ook enkel worden geëxploiteerd in de zin van dit artikel onder vermelding van de naam ‘VR-Stream’. Indien VR-Stream deze naamsvermelding wenst te wijzigen, dan wel een andere naam of pseudoniem wenst te gebruiken, dan zal zij de Klant hiervan schriftelijk op de hoogte stellen, die hier onmiddellijk het nodige gevolg aan zal geven. Deze naam zal door de Klant zichtbaar worden aangebracht op of in verband met de werken, rekening houdend met de toegepaste exploitatiewijzen.

8.5 VR-Stream behoudt haar recht op eerbied en zal deze conform de beroepsgebruiken uitoefenen met betrekking tot de werken.

8.6 Indien de Klant verzoekt om bepaalde teksten, afbeeldingen of andere elementen in de werken te implementeren, verklaart de Klant dat hij ofwel eigenaar is van deze elementen, ofwel dat hij voor het gebruik hiervan de toestemming heeft verkregen van de titularissen van de respectievelijke intellectuele eigendomsrechten of andere rechten (zoals recht op afbeelding of andere privacyrechten). VR-Stream wijst daaromtrent uitdrukkelijk iedere verantwoordelijkheid af. VR-Stream zal gerechtigd zijn om ingeval van een vermeende inbreuk op deze bepaling door de Klant, de werken te blokkeren of offline te halen totdat de vermeende inbreuk werd hersteld. De Klant zal VR-Stream vrijwaren voor alle schade ten gevolge van de niet-naleving door de Klant van deze bepaling.

8.7 De Klant staat uitsluitend in voor het betalen van eventuele auteursrechten en naburige rechten aan de betrokken beheersmaatschappij die zouden verschuldigd zijn n.a.v. een door de Klant georganiseerd evenement.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

9.1 De Klant is integraal aansprakelijk voor iedere materiële of lichamelijke schade die is veroorzaakt ingevolge een onjuist gebruik van de Materialen. De Klant is bovendien gehouden om VR-Stream integraal te vrijwaren voor vorderingen van derden tegen VR-Stream in deze context.

9.2 Tenzij ingeval van opzettelijke fout, is VR-Stream niet aansprakelijk voor of gehouden tot vergoeding van immateriële, indirecte of gevolgschade met inbegrip van (maar niet beperkt tot) het niet behalen van een bepaalde doelstelling; winst-, omzet- of inkomstenderving; een stijging van administratie- of personeelskosten; een verhoging van de algemene kosten; vorderingen van derden.

9.3 Onverminderd de voorgaande bepalingen, is de totale contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid van VR-Stream voor alle schadegevallen die zich zouden voordoen tijdens de ganse duur van de Overeenkomst te allen tijde beperkt tot het totaal gefactureerde bedrag de twaalf maanden voorafgaand aan het beweerde schadegeval, zonder dat dit bedrag lager kan zijn dan het bedrag waarvoor de aansprakelijkheidsverzekering van VR-Stream bereid is tussen te komen.

Artikel 10. Overmacht en hardship

10.1 Indien VR-Stream door overmacht van blijvende of tijdelijke aard wordt verhinderd de Overeenkomst uit te voeren of verder uit te voeren, is VR-Stream in geen geval aansprakelijk hiervoor. Bovendien is VR-Stream in geval van blijvende overmacht, gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding de Overeenkomst door middel van een schriftelijke kennisgeving zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen.

10.2 Indien VR-Stream getroffen wordt door onvoorziene omstandigheden die geen overmacht vormen maar die wel de economische basis van de Overeenkomst aantasten ten nadele van VR-Stream, in die zin dat het de uitvoering van de Overeenkomst door VR-Stream ernstig bemoeilijkt, dan zullen Partijen te goeder trouw onderhandelen om de nodige aanpassingen aan de Overeenkomst af te spreken zodanig dat de economische basis terug wordt hersteld. Indien Partijen niet binnen een redelijke termijn tot een akkoord komen, is VR-Stream gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding de Overeenkomst door middel van een schriftelijke kennisgeving zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen onverminderd haar recht op betaling door de Klant van de gepresteerde Diensten.

Artikel 11. Beëindiging van de Overeenkomst

11.1 VR-Stream kan eigenmachtig en zonder gerechtelijke tussenkomst de Overeenkomst ontbinden ingeval van een zwaarwichtige wanprestatie van de Klant die niet wordt rechtgezet binnen de 15 dagen nadat de Klant schriftelijk in gebreke is gesteld door VR-Stream, zoals maar niet beperkt tot, de niet-betaling van een factuur tegen de vervaldag.

11.2 De Klant erkent dat enige verandering in haar toestand, zoals faillissement, vereffening, ontbinding of de overname van de meerderheid van de aandelen van de Klant door een derde, van rechtswege aanleiding geeft tot ontbinding van de Overeenkomst, tenzij VR-Stream uitdrukkelijk of stilzwijgend afstand doet van deze ontbinding en de uitvoering van de Overeenkomst nastreeft waartoe VR-Stream gerechtigd is.

Artikel 12. Varia

12.1 De nietigheid, ongeldigheid of onafdwingbaarheid van om het even welke bepaling van de Overeenkomst met inbegrip van deze Algemene Voorwaarden, zal niettemin haar maximaal toegelaten gevolg behouden en dit zal bovendien geen enkele invloed hebben op de geldigheid of afdwingbaarheid van de overige bepalingen van de Overeenkomst met inbegrip van deze Algemene Voorwaarden.

12.2 Op deze Overeenkomst is enkel het Belgische recht van toepassing.

12.3 Alle betwistingen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken die materieel en territoriaal bevoegd zijn over de maatschappelijke zetel van VR-Stream.